บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ การแบ่งประเภทเครื่องมือแพทย์

ชุด อุปกรณ์ เครื่องช่วยหายใจ

รูปภาพ
การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ สุวิทย์ แว่นเกตุ เรียบเรียง   เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ที่สัมผัสเยื่อบุระบบทางเดินหายใจทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ก่อนนำอุปกรณ์ไปทำลายเชื้อหรือทำให้ปราศจากเชื้อจะต้องล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ให้ทั่วถึงก่อน การทำลายเชื้อใช้วิธีการทำลายเชื้อระดับสูง หรือการทำให้ปราศจากเชื้อ การทำลายเชื้อระดับสูงทำได้โดยวิธี Pasteurization โดยแช่อุปกรณ์ในน้ำที่อุณหภูมิ 76 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที หรือแช่ในน้ำยาทำลายเชื้อระดับสูง หลังจากแช่น้ำยาทำลายเชื้อแล้ว ควรล้างน้ำยาทำลายเชื้อออกด้วยน้ำปราศจากเชื้อ ทำให้แห้งและเก็บในภาชนะหรือห่อไว้ ระมัดระวังมิให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อซ้ำ(1) อุปกรณ์ที่บริษัทผู้ผลิตระบุให้ใช้เพียงครั้งเดียว ไม่ควรนำกลับมาทำลายเชื้อและใช้กับผู้ป่วย เว้นเสียแต่ข้อมูลบ่งชี้ว่าการทำลายเชื้อแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย และวัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์และสภาพการทำงานของอุปกรณ์ไม่เปลี่ยนแปลง(1) การทำให้ปราศจากเชื้อหรือการทำลายเชื้อระดับสูงอุปกรณ์ซึ่งอยู่ภายในเครื่องช่วยหายใจเป็นระยะๆ ไม่มีความจำเป็น แต่อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจควรได้รับกา

การแบ่งประเภทอุปกรณ์ทางการแพทย์

รูปภาพ
ตามแนวคิดของ Dr. Spaulding อุปกรณ์ทางการแพทย์แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ                Critical items                Semi-critical items                Non-critical items Critical items เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องสอดใส่เข้าสู่เนื้อเยื่อที่ปราศจากเชื้อของร่างกายหรือเข้าสู่กระแสโลหิต Critical Item อุปกรณ์ประเภทนี้ได้แก่ เครื่องมือผ่าตัด เข็ม อวัยวะเทียม สายสวนหัวใจ และสาย สวนปัสสาวะ อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ควรได้รับการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบไอน้ำภายใต้ความดัน หากอุปกรณ์ทนความร้อนสูงไม่ได้อาจทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene oxide หรือใช้วิธี low-temperature sterilizationวิธีอื่น การทำให้อุปกรณ์ประเภทนี้ปราศจากเชื้อโดยใช้น้ำยาทำลายเชื้ออาจทำได้ หากวิธีการทำให้ปราศจากเชื้อวิธีอื่นไม่สามารถใช้ได้ น้ำยาทำลายเชื้อที่ใช้ได้แก่ 2% glutaraldehyde , 6% stabilized hydrogen peroxide, peracetic acidแต่การแช่อุปกรณ์ในน้ำยาทำลายเชื้อจะต้องใช้เวลาในการแช่อุปกรณ์ในน้ำยานาน 6-10 ชั่วโมงและจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการทำลายเชื้อด้วยความระมัดระวัง คือต้องล้างอุปกรณ์ให้

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม