บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ การเก็บรักษาอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ

วันหมดอายุ สำหรับ “Shelf Life of Sterilized Items”

รูปภาพ
  ข้อมูลเรื่อง วันหมดอายุ สำหรับ “ Shelf Life of Sterilized Items” เรียบเรียง โดย สุวิทย์ แว่นเกตุ .............................................................. 1.      U.S. Food and Drug Administration (1) “…. A medical product is typically labeled by the manufacturer with an expiration date.   This reflects the time during which the product is expected to remain stable, or retain its identity, strength, quality, and purity, when it is properly stored according to its labeled storage conditions. …” 2.      Food Network Solution ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร (2) วันหมดอายุ ( expiry date หรือ expiration date อาจย่อว่า EXP หรือ Exp. date) หมายถึง วันที่ ซึ่งกำหนดแน่นอนสำหรับชุดผลิตภัณฑ์แต่ละชุด ที่เก็บรักษาอย่างดีในสภาวะที่กำหนดบนฉลากอาหารและยังไม่เปิดใช้ หลังจากวันที่หมดอายุ ผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพ เช่น สี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณจุลินทรีย์ ด้อยลงกว่าข้อกำหนดของมาตรฐานที่ต้องการ ไม่ควรนำมาบริโภค การอ่านวันหมดอายุ 2019/12/15, 15/12/2019:  หมายความว่า

ระยะเวลา สำหรับการเก็บรักษาอุปกรณ์ ปราศจากเชื้อ

รูปภาพ
มาตรฐานการเก็บรักษาอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ ระยะเวลา สำหรับการเก็บรักษาอุปกรณ์ ปราศจากเชื้อ Open shelf แบบระบบชั้นเปิด Close shelf แบบระบบชั้นปิด

แนวทางการจัดเก็บอุปกรณ์เมื่อความชื้นสูง

รูปภาพ
แนวทางข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการปัญหาเรื่องความชื้นสัมพัทธ์ในห้องเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ (เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2007 ในประเทศแคนาดา โดย CSA: Canadian Standards Association) ………………………………………………………………………………………………………………… แนวทางการจัดเก็บอุปกรณ์เมื่อความชื้นสูง ในการเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ ปัจจุบัน สำหรับค่ามาตรฐานความชื้นสัมพัทธ์ทั่วๆไป ที่ยอมรับได้คือ 30 – 60% relative humidity ของ CSA: Canadian Standards Association อยู่ที 30-70% ของ American Standard; ANSI/AAMI ST79 อยู่ที 30-60% สิ่งที่ต้องทำคือ ต้องมีการติดตามตรวจสอบความชื้นสัมพัทธ์ในห้องเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้ออย่างสม่ำเสมอ (ทุกวัน ถ้ามีปัญหาพบว่าเกินกำหนดให้เพิ่มความถี่มากขึ้น) [สาเหตุที่ต้องดูแลไม่ให้ความชื้นสัมพัทธ์เกิน 70% ก็เพราะว่า เชื้อราในอากาศจะสามารถเจริญเติบโตได้ และอาจแทรกเข้าไปภายในห่อเครื่องมือได้, (e.g. “wicking” of microorganisms through the packaging) and moisture levels that will allow microbial growth (especially airborne fungi).] สำหร

งานวิจัย และ คู่มือ การเก็บรักษาอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ

รูปภาพ
การเก็บรักษาอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ (Sterile Stock Storage)  เอกสารอ้างอิงและศึกษาเพิ่มเติม Pdf file งานวิจัย และ คู่มือ การเก็บรักษาอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ ดาวน์โหลด  งานวิจัย และ คู่มือ การเก็บรักษาอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ   จาก Dropbox 1. Specifications for temperature and humidity in sterile storage environments 2. STORAGE OF CLEAN AND STERILE SUPPLIES IN CLINICAL AREAS 3. Temperature and humidity in the storage area of sterile materials a literature review ดาวน์โหลด  งานวิจัย และ คู่มือ การเก็บรักษาอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ   จาก Goggle Drive 1. Specifications for temperature and humidity in sterile storage environments 2. STORAGE OF CLEAN AND STERILE SUPPLIES IN CLINICAL AREAS 3. Temperature and humidity in the storage area of sterile materials a literature review By: Suvit Wankate cssd-gotoknow.org

ระยะเวลาการรักษาการคงสภาวะปลอดเชื้อ

รูปภาพ
การเก็บรักษาอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ (Sterile Stock Storage) ภายหลังการทำให้ปราศจากเชื้อ ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ การเก็บรักษาเพื่อคงสภาพปาศจากเชื้อให้คงอยู่ ในการคงสภาวะปราศจากเชื้อ จะต้องปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การทำให้สภาพแวดล้อมเป็นไปตามกำหนด จนถึงการนำไปใช้งาน ข้อกำหนดสามารถดูได้จากเรื่อง การเก็บรักษาอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ  หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับภาษาอังกฤษ จาก การเก็บรักษาอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ (Sterile Stock Storage) ผมนำมาจาก Centre for Healthcare Related Infection Surveillance and Prevention  & Tuberculosis Control ของรัฐ Queensland Australia ครับ บางส่วนผมจะนำลงโดยการแปลเป็นภาษาไทยให้ครับ จะมีทั้งทาง Facebook cssd-gotoknow  http://facebook.com/CSSDgotoknow   และนำลงในเว็บนี้ให้ด้วย ต้องค่อยๆทำครับ การเก็บรักษาอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ (Sterile Stock Storage) คลิกดาวน์โหลด จาก Google Drive การเก็บรักษาอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ (Sterile Stock Storage) การเก็บรักษาอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ (Sterile Stock Storage) เรียบเรียง :สุวิทย์ แว่นเกตุ Cr: Centre f

การเก็บห่ออุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ

รูปภาพ
การเก็บห่ออุปกรณ์ ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ Shelf Life หมายถึง ระยะเวลาที่ห่ออุปกรณ์ยังคงสภาพปราศจากเชื้อ หลังจากผ้านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว   ห่ออุปกรณ์จะคงสภาพปราศจากเชื้อหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่ห่ออุปกรณ์ถูกจัดวางไว้ และการหยิบจับหรือเคลื่อนย้ายห่ออุปกรณ์ วันหมดอายุที่ระบุไว้บนห่ออุปกรณ์เป็นระยะเวลาที่ห่ออุปกรณ์คงสภาพปราศจากเชื้อเมื่อเก็บไว้ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม (ideal conditions) คือ อุณหภูมิ 18 – 22 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 35 – 70% แต่ในสภาพที่เป็นจริง สิ่งแวดล้อมอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นระยะเวลาในการเก็บห่ออุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว จะพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับห่ออุปกรณ์ (event-related) และวัสดุที่ใช้ในการห่ออุปกรณ์เป็นสำคัญ การหยิบจับหรือเคลื่อนย้ายห่ออุปกรณ์  Sterile storage  ระยะเวลาที่ห่ออุปกรณ์จะยังคงสภาพปราศจากเชื้อขึ้นอยู่กับ ชนิดและความหนาของวัสดุที่ใช้ห่ออุปกรณ์ ซองใส่อุปกรณ์ที่ทำด้ยพลาสติกและปิดผนึกโดยใช้ความร้อน และของที่ด้านหนึ่งเป็นกระดาษด้านหนึ่งเป็นพลาสติก เป็นวัสดุท

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม