ความจริงที่ต้องรู้ SCBI Steam & Formaldehyde

“สามารถใช้หลอด Spore test ที่ใช้กับ Steam sterilizer ไปใช้ทดสอบ LTF sterilizer (LTF: Low temperature Formaldehyde sterilizer) แทนได้หรือไม่???”

จากการที่ได้รับข้อมูลโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับหัวหน้างาน (บางรายก็เป็น IC) และในระดับปฎิบัติงานทั่วไปในหน่วยจ่ายกลาง (CSSD: Central Sterile Services Department ) จากหลายๆโรงพยาบาลว่า

ในการทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องอบฆ่าเชื้อระบบฟอร์มาลดีไฮด์ (LTF: Low temperature Formaldehyde sterilizer) สามารถใช้หลอด Spore test ที่ใช้กับ Steam sterilizer ไปใช้ทดสอบ LTF sterilizer ได้ เพราะ Spore ของเชื้อที่นำมาใช้ทดสอบเป็นเชื้อตัวเดียวกันคือ Geobacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™)

นี่คือรายละเอียดที่นำไปสู่คำตอบ

ในการผลิต Spore test เพื่อนำมาใช้ทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องอบฆ่าเชื้อ (Sterilizer) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของ ISO 11138-1 (General requirements) ที่มีข้อกำหนดไว้คือ

ISO 11138-1:2006

ISO 11138 consists of the following parts, under the general title Sterilization of health care products — Biological indicators: (1)
— Part 1: General requirements
— Part 2: Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes
— Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes
— Part 4: Biological indicators for dry heat sterilization processes
— Part 5: Biological indicators for low-temperature steam and formaldehyde sterilization processes
ที่มา https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:11138:-1:ed-2:v1:en (1)

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับในรายละเอียดของข้อกำหนดที่สำคัญอีกหลายๆอย่างก็คือ

Spore Type/ Population/ D-Value/ Z-Value/ Survival time/ Kill time
Steam Sterilizer
LTF Sterilizer
Spore Type
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus
Population
≥ 1x105
≥ 1x105
D-Value
D (121 ºC)
(Steam Form 60ºC)
Z-Value
On test result
On test result
Survival time
On test result
On test result
Kill time
On test result
On test result
*The Standard EN ISO 11138-5:2005 requesting Geob. Stearothermophilus spore strips with a minimum population of 105 CFU/strip. The resistance has to be determined in 1-M formalin solution at 60°C. The D60°C-value has to be at least 6 minutes, the standard EN ISO 25424 for the validation of LTSF-processes requires an F(Bio)-value of 30-36 minutes at 60°C. (3)


เพื่อให้เข้าใจ ความจริงที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ

เนื่องจากว่าในกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อที่ใช้ การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องอบฆ่าเชื้อระบบฟอร์มาลดีไฮด์ (LTF: Low temperature Formaldehyde sterilizer) นั้นอาจทำให้เกิดการตกค้างของ Formaldehyde อยู่ใน Spore strip ดังนั้นในข้อกำหนดของ ISO จะต้องมีการทำให้ Formaldehyde ที่ถูกดูดซับไว้ให้เป็นกลางเสียก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อต่อไปได้อีกในขณะที่อุ่นเชื้ออยู่ (อาจส่งผลต่อการอ่านผล Spore test ที่ผิดพลาด False Negative Result
(3)
EN ISO 11140-6. After sterilization the BI has to be removed from the LTSF sterilization process and incubated as follows:
1. To inactivate remaining absorbed formaldehyde, the spore strips have to be aseptically transferred in a test tube with 10 ml sterile filtrated 2 % Na2SO3-H2O solution, briefly shaken and left at room temperature for 10 minutes.
2.  Afterwards the spore strips have to be aseptically transferred in a CaSO-liquid medium and heat shocked in a tightly closed test tube at 90°C for 60 minutes.
3.  Using this growth medium, the spore strips have to be incubated afterwards for at least 5 days at 55-58°C as usually and have to be checked for growth every day.

ในข้อกำหนดของ ISO 11138-5 จะต้องมีการทำให้ Formaldehyde ที่ถูกดูดซับไว้ให้เป็นกลางเสียก่อน ดังนั้นในการผลิต SCBI Formaldehyde ในปัจจุบันจึงมีการผสม Na2SO3-H2O solution ในอาหารเลี้ยงเชื้อ หรือไม่ใช้ Spore strip ที่จะดูดซับ Formaldehyde เอาไว้

(3)
To circumvent the complex neutralization with Na2SO3and heat shock treatment afterwards, a self-contained biological indicator (SCBI) that can be incubated by the user without a microbiological laboratory. The SCBIs for Low Temperature Steam Formaldehyde (LTSF) sterilization processes contain in the growth medium substances, decomposing remaining absorbed formaldehyde, so that the pretreatment with Na2SO3 according to EN ISO 11138-5 is not required anymore and the results can be obtained much faster.

อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญและยอมรับกันทั่วโลกก็คือ ในการใช้งานนั้นจะต้องปฏิบัติตาม คำแนะนำหรือคู่มือการใช้งาน (IFU: Instruction For Use) และก็มีการระบุไว้ชัดเจน

Indications for Use (2)
Use the … Rapid Readout Biological Indicator to monitor:
1. 250°F (121°C) gravity steam sterilization cycles.
2. 270°F (132°C) vacuum assisted steam sterilization cycles.
Precautions
Do not use the … Rapid Readout Biological Indicator to monitor:
1. 250°F (121°C) vacuum assisted steam sterilization cycles.
2. 270°F (132°C) gravity steam sterilization cycles.
3. Dry heat, chemical vapor, ethylene oxide or other low temperature sterilization processes.

แล้วการนำ Spore test มาใช้แทนกันเกิดขึ้นได้อย่างไร?

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พูดคุยกับ เจ้าหน้าที่ทั้งในระดับหัวหน้างาน และในระดับปฎิบัติงาน พอสรุปได้ว่า

     - SCBI (Self-Contain Biological Indicator) สำหรับ ใช้ทดสอบ LTF sterilizer นั้นหายาก
     -ที่มีขายอยู่ในปัจจุบันมีราคาแพง
     -ได้รับคำแนะนำจากผู้จำหน่าย SCBI และ LTF sterilizer ว่าใช้แทนกันได้
     -ผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำหรือคู่มือการใช้งาน (IFU: Instruction For Use)
     -ผู้ใช้คิดเอาเอง โดยปราศจากการตรวจสอบความถูกต้อง

สรุป

เกี่ยวกับความเข้าใจว่า “สามารถใช้หลอด Spore test ที่ใช้กับ Steam sterilizer ไปใช้ทดสอบ LTF sterilizer (LTF: Low temperature Formaldehyde sterilizer) ได้” จึงเป็นความเข้าใจและการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง

คำถามที่ตามมาคือ

     1.โรงพยาบาลเหล่านี้ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลได้อย่างไร?
     2.การรับรองมาตรฐานเชื่อถือได้ขนาดไหน?
     3.ผู้ปฎิบัติงานขาดความรู้หรือขาดการตระหนักถึงความปลอดภัย?เนื้อหา : สุวิทย์ แว่นเกตุ
http://www.CSSD-gotoknow.org
 อ้างอิง
1. ISO (the International Organization for Standardization) https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:33956:en
2. IFU 3M™ Attest™ 1292 Rapid Readout Biological Indicator
3. gke- Technical Information TI 730-041-EN
4. Photo from TERRAGENE/ Bionova™


◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม

◉ โพสต์ที่มีการดูมากที่สุด

การทำให้ปราศจากเชื้อ Sterilization

การเก็บห่ออุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ

การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊ส Ethylene Oxide (Eto)