โรงพยาบาลรัฐบาลในประเทศไทย


โรงพยาบาลรัฐบาล

โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคจะขึ้นตรงกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรืออำเภอต่างๆ มีหลากหลายระดับตามขีดความสามารถ แต่สำหรับโรงพยาบาลในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จะขึ้นตรงกับกรมการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นต้น

สำหรับโรงพยาบาลเฉพาะทางอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาคจะขึ้นตรงกับกรมการแพทย์ทั้งหมด เช่น สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันโรคทรวงอก สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นต้น ยกเว้นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านจิตเวชจะขึ้นตรงกับกรมสุขภาพจิต เช่น สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สถาบันราชานุกูล เป็นต้น

นอกเหนือจากโรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ในประเทศไทยยังมีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่นๆ เช่น สภากาชาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรุงเทพมหานคร อีกด้วย โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลรัฐบาลทั้งหมดจะให้บริการประชาชนตามสิทธิการรักษาในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ประเภทของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ แบ่งตามขีดความสามารถ และประเภทได้ดังนี้

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย - วิทยาลัยแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลประเภทนี้เป็นโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์หรือวิทยาลัยแพทยศาสตร์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิขั้นสูง (Super Tertiary Care) ที่มีขีดความสามารถในการให้บริการและมีความพร้อมในการรักษาสูงสุด เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ และเป็นโรงพยาบาลสำหรับการค้นคว้าวิจัยต่างๆ ในประเทศไทยมีอยู่ 12 แห่ง เรียงตามจำนวนเตียงดังนี้
 • โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • โรงพยาบาลสวนสุนันทา ภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ศูนย์วิจัยและกิจกรรมทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นสถาบันผลิตแพทย์


โรงพยาบาลประเภทนี้เป็นสถานพยาบาลในมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับการบริการทางการแพทย์ทั่วไป และการแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยต่างๆ โดยไม่ได้เป็นสถาบันหลักในการทำการเรียนการสอนของนิสิต และนักศึกษาแพทย์ ซึ่งมีดังนี้

 • โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (โรงพยาบาลท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน) มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงพยาบาลศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ในปี พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัย จัดทำ “โครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท” เพื่อแก้ไขความขาดแคลนแพทย์ในส่วนภูมิภาค โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ในการร่วมผลิตแพทย์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดตั้ง“สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท” ในปี พ.ศ. 2540 เพื่อรับผิดชอบโครงการดังกล่าว สำนักงานนี้มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ชื่อย่อว่า “สบพช.”

สำหรับการจัดการเรียนการสอนนั้น ในระดับชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1-3) จะทำการเรียนการสอนที่คณะแพทยศาสตร์ (สำนักวิชาแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์) ประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ส่วนในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4-6) จะอาศัย โรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลทั่วไป (บางแห่ง) และโรงพยาบาลศูนย์ (บางแห่ง) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งเป็นสถาบันสมทบในการเรียนและฝึกปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษาแพทย์ โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก ปัจจุบัน ทาง สบพช. มีการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกขึ้นในโรงพยาบาลต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบในการร่วมผลิตแพทย์เพื่อบริหารและจัดการเรียนการสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลอันเป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก เหล่านั้น อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลนั้นๆ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทั่วประเทศ มีจำนวน 41 แห่ง ดังนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
3 กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่
4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
5 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง
3 กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี
4 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล (กลุ่มนักศึกษาแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก)
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
5 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา
3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงพยาบาลส่วนกลาง
โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนกลาง จะขึ้นตรงต่อกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีดังนี้

 • สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี
 • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐม
 • โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร
 • สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานคร
 • สถาบันพยาธิวิทยา กรุงเทพมหานคร
 • สถาบันโรคทรวงอก กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรืออำเภอต่างๆ มีหลากหลายระดับตามขีดความสามารถ

โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดประจำภูมิภาคที่มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) มีจำนวนเตียงมากกว่า 500 เตียงในประเทศไทยมีอยู่ 26 แห่งจำแนกตามภาคดังต่อไปนี้

ภาคเหนือ

 • โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
 • โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาคตะวันออก

 • โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
 • โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ภาคกลาง

 • โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
 • โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาคใต้

 • โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา
 • โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง
 • โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วไปหรือโรงพยาบาลประจำอำเภอขนาดใหญ่ที่มีขีดความสามารถระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) มีจำนวนเตียง 120 - 500 เตียง ในประเทศไทยมีอยู่ 74 แห่ง (รวมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วด้วย)จำแนกตามภาค ดังนี้

ภาคเหนือ

 • โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน
 • โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่
 • โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
 • โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา
 • โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 • โรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
 • โรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย
 • โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 • โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร
 • โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
 • โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 • โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
 • โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 • โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ภาคตะวันออก

 • โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ภาคกลาง

 • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
 • โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
 • โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท
 • โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 • โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 • โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
 • โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
 • โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 • โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
 • โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี
 • โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ภาคใต้

 • โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง
 • โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
 • โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 • โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 • โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
 • โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา
 • โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล
 • โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา
 • โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 • โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 • โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
 • โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) เป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ยกเว้นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัด) มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) หรือระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) ในบางแห่ง มีจำนวนเตียง 30 - 200 เตียง
ดำเนินการโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2520 ในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีศาสตราจาย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ซึ่งมีดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลอำเภอ ขนาด 30 เตียง ในอำเภอท้องถิ่นทุรกันดารในขณะนั้น จำนวน 20 แห่ง ทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นของขวัญแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีอภิเษกสมรส 3 มกราคม พ.ศ. 2520ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งดังนี้

ภาคเหนือ

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย

ภาคตะวันออก

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ภาคกลาง

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ภาคใต้

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอทั่วไป มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) หรือระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) ในบางแห่ง มีจำนวนเตียง 10 - 120 เตียง ในประเทศไทยมีอยู่ 723 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดิมนั้นคือสถานีอนามัย หรือศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นสถานพยาบาลประจำตำบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) โดยเกือบทั้งหมดจะไม่รับผู้ป่วยใน และไม่มีแพทย์ทำงานอยู่เป็นประจำ แต่จะอาศัยความร่วมมือกับแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีนโยบายที่จะพัฒนาสถานีอนามัย หรือศูนย์สุขภาพชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้น จึงจัดสรรงบประมาณในโครงการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555 เพื่อยกระดับสถานีอนามัย หรือศูนย์สุขภาพชุมชนให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โรงพยาบาลเฉพาะทาง
Wiki letter w.svg ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนนี้ได้
โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่นๆ
สภากาชาดไทย
เป็นโรงพยาบาลในสังกัดของสภากาชาดไทย มีอยู่ทั้งหมด 2 แห่ง

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เป็นโรงพยาบาลในสังกัดของ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีอยู่ทั้งหมด 10 แห่ง โดยมีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซึ่งบริหารโดยตรงโดย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานจัดหาพื้นที่และเตรียมการก่อสร้างโรงพยาบาลดอนเมือง และโรงพยาบาลคลองสามวา เพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้

 • วชิรพยาบาล
 • โรงพยาบาลกลาง
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 • โรงพยาบาลลาดกระบัง
 • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
 • โรงพยาบาลสิรินธร
 • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
 • โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน

กรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม

 • โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
 • โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
 • โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
 • โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
 • โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
 • โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
 • โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
 • โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
 • โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
 • โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง
 • โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง
 • โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
 • โรงพยาบาลค่ายภาณุรังสี
 • โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
 • โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์
 • โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ
 • โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
 • โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
 • โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒนโยธิน
 • โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
 • โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก
 • โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
 • โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
 • โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
 • โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 • โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
 • โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
 • โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
 • โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
 • โรงพยาบาลค่ายอดิศร
 • โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร
 • โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • โรงพยาบาลอานันทมหิดล

กรมแพทย์ทหารเรือ กระทรวงกลาโหม

 • โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา
 • โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา
 • โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ
 • โรงพยาบาลป้อมพระจุลจอมเกล้า
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • โรงพยาบาลสรรพาวุธทหารเรือ
 • โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์

กรมแพทย์ทหารอากาศ กระทรวงกลาโหม

 • โรงพยาบาลกองบิน 1
 • โรงพยาบาลกองบิน 2
 • โรงพยาบาลกองบิน 4
 • โรงพยาบาลกองบิน 5
 • โรงพยาบาลกองบิน 7
 • โรงพยาบาลกองบิน 21
 • โรงพยาบาลกองบิน 23
 • โรงพยาบาลกองบิน 41
 • โรงพยาบาลกองบิน 46
 • โรงพยาบาลกองบิน 56
 • โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • โรงพยาบาลดารารัศมี
 • โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า

การรถไฟแห่งประเทศไทย

 • โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

 • โรงพยาบาลการท่าเรือแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้านครหลวง

 • โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

กระทรวงการคลัง

 • โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ

กระทรวงยุติธรรม

 • ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

◉ ดูข้อมูลเพิ่มเติม (READ MORE) >>

แสดงเพิ่มเติม

◉ โพสต์ที่มีการดูมากที่สุด

การทำให้ปราศจากเชื้อ Sterilization

การเก็บห่ออุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ

การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊ส Ethylene Oxide (Eto)